چه خوب می شد اگر گاهی آدم می تونست دوستای خوب مجازی شو
مثل یک عکس گل سرخ،
مثل یک آهنگ قشنگ،
مثل یک کتاب عالی،
دانلود کنه،
بیاره پیش خودش.....!!