چشمامو می بندم حتی تو بیداری
سردرگمم از این روزای تــــــکراری
دلتنگی می گیره تـــــــموم دنیامو
کسی نمی فهمه بعد تــو حرفامو
چشمامو می بندم حتی تو بیداری
سردرگمم از این روزای تــــــکراری
دلتنـــــــگی می گیره تموم دنیامو
کســی نمی فهمه بعد تو حرفامو


چشمامو می بندم یادم بره رفتی
یادم بره بی تو گم میشه خوشبختی

چشمامو می بندم حتی تو بیداری
سردرگمم از این روزای تکراری
دلتنگی می گیره تموم دنیامو
کسی نمی فهمه بعد تو حرفامو

دیگه نگات به انتظارم نیست
اینجا کسی دیگه کنارم نیست
تصویر دردمه اشکای پنهونیم
ما دیگه تو دنیا باهم نمی مونیم

چشمامو می بندم حتی تو بیداری
سردرگمم از این روزای تکراری
دلتنگی می گیره تموم دنیامو
کسی نمی فهمه بعد تو حرفامو
چشمامو می بندم حتی تو بیداری
سردرگمم از این روزای تکراری
دلتنگی می گیره تموم دنیامو
کسی نمی فهمه بعد تو حرفامو