داشــ ـتَـنم را

داغ مـے کنــ ـَم ... مــےنـــشانَم بر دلــَ ـت !

مَـ ـن ... همـ ـان داغ ِ بر دل نشسته ام !