کاش می شد
دلم خیلی برات تنگ شده
کاش کنارم بودی
کاش دستاتو تو دستای من میزاشتی بازم

کاش کنارم بودیناراحت