ای کاش احساسی ب اسم دلتنگی وجود نداشت
ک باعث بشه مزاحمت بشم