بگرد اونی رو پیدا کن که با همه ی دیوونگـــیات و خل بازیات
قبــولت داشته باشه
و تو رو به همــه نشــون بــده و بگه :

ایـن دیـــــــــــــــــــــــوونه عشـــــــــــــــــــــــــق و جیــــــــــــــــــــگر مــنه