می دونی بعضی روزا دیگه

نه خاطــــره

نه بـــــغض

نه اشـــــــک

هیچ کدوم دردی ازت دوا نمی کنه..

می شینی و زل می زنی یه گوشه

زانو هاتو بغـــــــــل می کنی

و با خودت میگی

دیگــــــــــــــه زورمـــــــــــــ نمی رســــــــــــه.....