من عاشــــــــقتم یعــــــــــــنی : "دل " دادنــم ســــاده س یعنــــــی : بــــــــــــــــزن ، لــه کن قلـــب من آمــاده س...