بگو من از کـــــی بگیرم حتی یه بار سراغتــــــــو

دارم حســـــــودی میکنم به آینه ی اتاق تـــــــــو

کاش جای اون آینه بودم هر روز تورو می دیدمت

اگر که بالشــت بودم هر لحظه می بوسیدمـــت

===========================


ادامه مطلب ...