زمان

زمان بس کند میگذرد...
برای آنانکه در انتظارند؛....
بس تند می کذرد...
برای آنان که می ترسند؛...
بس طولانیست برای آنان که در اندوهند‌؛ ..
وبس کوتاه برای آنان که سرخوشند؛
اما
ابدی است برای آنان که
عاشقند.....  

/ 2 نظر / 3 بازدید
zahra

من هر روز و هر لحظـ.ه نگرانت مےشوم ... کـ.ه چـ.ه میکنی؟ کجایے ..؟ در چـ.ه حالے ...؟ پنجره ے اتاقم را باز مےکنم و فریاد مےزنم : ـ تنهاییت براے من ... ـ غصـ.ه هایت براے من .. ـ همـ.ه ے بغضها و اشکهایت براے من ... تو فقط بخند .. آنقدر بلند تا من هم بشنوم ... صداے خنده هایت را ... صداے همیشـ.ه خوب بودنت را ...