از دل نرود هر انکه از دیده برفت...

از دل نرود هر انکه از دیده برفت...
تا تو رفتی همه گفتند:
از دل برود هر انکه از دیده برفت
و به ناباوری و غصه ی من خندیدند،
اه ای رفته سفر، که دگر باز نخواهی برگشت،
کاش می امدی و می دیدی
که در این عرصه ی دنیای بزرگ،
چه غم الوده جدایی هاست و
بدانی که: از دل نرود هر انکه از دیده برفت...  

/ 0 نظر / 3 بازدید