:|

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی

/ 2 نظر / 3 بازدید
سحر

دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی قشنگ بود[گل]