جملات تاریخی 3

بعضـی هـا کـه میرونـد هیچ,
یادشـان کـه میمانـد هیـچ,
دمـار از روزگـار آدم هـم درمی آورد این "یاد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

واقعا دمار از روزگار آدم درمیاره

 

/ 0 نظر / 3 بازدید