عشق از دست رفته

عشق از دست رفته هنوز هم عشق است . فقط شکلش عوض می شود ، همین . دیگر نمی توانی لبخند عشقت را ببینی یا برایش غذا ببری یا موهایش را نوازش کنی و یا با او برقصی،
 

ما وقتی این حس ها ضعیف می شوند ، حس های دیگر قدرت می یابند خاطرات، خاطرات شریکت می شوند . تو آن را غذا می دهی . بغلش می کنی . با آن می رقصی!

زندگی باید به پایان برسد ولی عشق نه!
/ 1 نظر / 3 بازدید