فکـــــر بـودنـت

فکـــــر بـودنـت دیــــوانـه ام می کـــــند ....

آخ اگــــــــر بــاشـــــــی .....

بـرایـت دیوانگــــــــی را تمــــام خـــواهم کرد .... !!!!

/ 2 نظر / 3 بازدید
نيلوفر

گــریان شده دلم همچون دخترکی لجباز پا به زمین می کوبد تو را میخواهد فقط “تو” را[قلب]