درمـــــــانـــی نیـــست . . .

 درمـــــــانـــی نیـــست . . . هـــــمدردی نســـیت
دیـــگر نـــایی بــرای فـــریاد دردهـــایم نــــیست . . .
بـــــــاید ســـــــــــکوت کــــــــــــرد
بگـــذار ایـــن بغــض مـرا خــــــــفه . . .

 

/ 1 نظر / 3 بازدید