ببخـش !

لعنتـــــــــــی دلــــــم

اگـــر بــرای ِ تــو تـنگ مـی شــود

ببخـش !

روزم ایـن گـونه ، قـشنـگ مـی شـود...

میفهمی !!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
ياس

واقعا هم دلتنگي دست خود ادم نيست هر كاري ميكني نميتوني جلوشو بگيري