کـــــا رِ مــــــن نــــــیست...!!

مـــــن

نبودنت را ، تــــــاب می آورم

رفتنت را ، تحمـــــّل میکنم ...
فراموش شدنم را ، بــــاور میکنم...

امــــــا......

فــــــراموش کردنــــــت...دیگر...

کـــــا رِ مــــــن نــــــیست...!!  

/ 0 نظر / 3 بازدید