لیلی و مجنون

مجنون با انگشت روی خاک مینوشت :
لیلی لیلی...
پرسیدند چه میکنی؟
گفت:
 چون میسر نیست من را کام او ...
عشق بازی میکنم بانام او ...

/ 2 نظر / 3 بازدید
لیلا

خودت میدونی دیگه هر چی لیلا و لیلی داره قشنگه...

ياس

واقعا زيباست[گل]