ایـــن روزهــا

ایـــن روزهــا
زل میـــزنم ـ تـــوی چشـــمانم ـ
خـــودم ـ را بهــانه میـکنم ـ
برای خندیـدن ...
قدمـ میـــزنمـ پـا به پـای خـــــودم ..
و دســـتم ـــ میگیـــــرد دســـت دیـــگرم را
تــــا
گـــم نشــوم
میـان ایــن همه
تنــــــــــــهایــــــی...

/ 0 نظر / 3 بازدید