گل مریم سفید

تو آن گل مریم سفیدی پیش دلم نوری و امیدی

رنگ تمنا ندارم ، دیگر ز دنیا چه خواهم

اشکی که ریزد ز دیده من ، آهی که خیزد ز سینه من

دیگر ز دنیا چه خواهم ، رنگ تمنا ندارم

همچون نسیم از برم بگذر ، یک لحظه بر دیده ام بنگر

شاید نشانی ز عشق و وفا بینم ز چشم تو بار دیگر

/ 1 نظر / 3 بازدید