این بعضـــــی ها یعنـــــی ...

بعضـــی از نگــــاه ها
صــــدای قشنگـــــی دارنــــد .
بعضـــی ها را هـــر چقـــدر هم کــــه بخواهـــی
تمام نمی شوند ..
سکـــــوتشان خالــــی می کنــــــد دل آدم را ..

و عطر بوســــه هایشــــان
مست می کنــــد آدم را ..
این بعضـــــی ها یعنـــــی تــــــو  

/ 1 نظر / 5 بازدید
الهام

واقعااا