روزها رفتند

روزها رفتند و من دیگر
خود نمی دانم کدامینم
آن منه سر سخته مغرورم
یا منه مغلوبه دیروزم
بگذرم گر از سر پیمان

می کشد این غم دگر بارم
مینشیم شاید او آید
عاقبت روزی به دیدارم

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
عاشقانه های من وتو

چقدر امروز غمگین مینویسید...[ناراحت]