همیشه نمی شود

همیشه نمی شود
زد به بی خیالی و گفت:
تنهـــــــــــا امده ام ٬ تنهـــــــا می روم...
یک وقت هایی
شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای...

کم می اوری
دل وامانده ات
یک نفر را می خواهد!

/ 0 نظر / 3 بازدید