فاصله بگیر

از مــــن فاصــــلہ بگــــیر
هــــر بار کہ بہ مــــن نزدیــــک میشوﮮ
بــــاور میــــکنم
هنــــوز میشــــود زنــــدگے را دوســــت داشــــت
از مــــن فاصــــلہ بگــــیر
خــــســــتہ ام از امیــــدهاﮮ کوتــــاه ...!

/ 1 نظر / 4 بازدید
خاطرات دلنشین ما

[ناراحت][دلشکسته][گل]