دعای عشق

دعــــای بـــاران چــــرا ؟

دعــــای عشـــــــق بــخـــوان !

ایـــن روزهــا دلـــها تشــنه تــرند تـــا زمیــــن ،
خـــدایــــــــا.....

کمــــی عشـــــــق ببــــار  

/ 0 نظر / 5 بازدید