هر نفس

ایــــــن روزها
هـــــــر نفـــس
درد اســـت که میکشـــم
ای کــاش یا بـــــــــــودی یـــــااصـــلا نبودی
ایـــــن که هســـتی و کنــــارم نیســــتی
دیـــــــــوانه ام میکنــــــــــد !!!

/ 1 نظر / 3 بازدید