شب را دوست دارم

شب را دوستـــ ــ ـ دارم …!

چرا که در تاریکـــ ـی .. چهره ها مشخــــــ ـص نیست !!

و هر لحظــــــــ ـه ...
این امیـــــ ـد ... در درونــــــ ــم ریشه می زند …..

که آمده ای ...

ولی من ندیده ام!  

/ 1 نظر / 3 بازدید
الهام

آخر شبي ز خاطرت پاك مي شوم يك شعر نوشته ي غمناك مي شوم من ميروم از ياد تو آرام و بي صدا زير غبار خاطره ها خاك مي شوم