:|

میان دلتنگی هایم گم شدم
این تمام تو است:
قاب عکسی بردیوار
تکه ای ازدیروز
قفل شده در امروز

و فردا مثل هرروز
ازخودم می پرسم:
راستی،
او هم عاشق بود؟
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 
امروز بسیار روز بدی بود واسم
امروز بهش تلیدم و حرفمو بهش گفتم
بهم خندید و گفت نه
تازه درباره دوست پسر جدیدش که قرار بود واسش ایفون بخره باهام صحبت کرد
خودش می دونه من چقدر حصودم یا شایدم یادش رفته نمی دونم
فکر کنم موفق شد آخرین ذرات وجودمم داغون کنه
من تا همیشه دوست دارم و الانم که دارم می نویسم چشام پر اشکه
دلم یه گریه سیر می خواد
از همه چی و همه کس خستم
 
/ 0 نظر / 2 بازدید