به چه می اندیشی

 به چه می اندیشی ؟ به خزانی که گذشت ؟
به بهاری که نبود ؟
به امیدی که کنون رفته به باد
 یا به عهدی که دگر رفته ز یاد

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
momo124

به بدبختیام[افسوس][ناراحت]