شرع

چـــــه بی پـــــروا دلـــــم آغـــوشٍ ممنـــوعه ای را میخــــواهـــد کــــه

شـــرعــی بـــودنـــش را

فقــــط مـــن میــــدانـــم و دلــــم و تـــــو !

/ 2 نظر / 5 بازدید
ياس

دلم برای کسی تنگ است که گمان میکردم می آید می ماند و به تنهاییم پایان میدهد! آمد رفت و به زندگی ام پایان داد