دلبر دلدار شد

بسمِ‌اللهِ الرّگ ! یار از خون بیرون بزن !
یار از رگ، یار از خون، بسمل بسیار شد

بازآ ...تا باز ‌‌آرم دل را... تا ببازم
بیزارم از بازاری که دل‌آزار شد
راحت راهت راهم را، هم زد...هم افزود
همراهم همواره...راهم هموار شد...

دل بردار از دلبر، دل بردار و دربر
دلبر بر دار نشد، دلبر دلدار شد

لیلا لیلا لیلا تک‌تک ‌‌تکثیر شد
مجنون مجنون تکّه تکّه تکرار شد

حافظ ایمانی ( جنون والقلم )  

/ 0 نظر / 3 بازدید