غمگینم

غــ مــ گــــ یـــــ نــــــ ـم
مرهم تویی اینبار سیگار را نمی گویم
آغوشت آرامم میکند
فارغ از هر چیز
به آغوشش نیاز دارم
خ دال الف
جسم .... کالبد ... زنجیر
دلم پرواز میخواهد . . . .
#خاکستر  

/ 0 نظر / 3 بازدید