کم آوردم

همیشه نمی شود
زد به بی خیالی و گفت:
تنهـــــــــــا آمده ام ٬ تنهـــــــا می روم...
یک وقت هایی
شاید حتی برای ساعتی یا دقیقه ای...
کم می آوری
دل وامانده ات
یک نفر را می خواهد!  

/ 1 نظر / 21 بازدید