واسه خودم

ایییییییییییییییییییییییییییییییی داد من

به دادم برسیننننننننننننننننننننننننن

دیشب اومدی لایک کردی واسم کلی ذوق مرگ شدم .موقع خواب تو چشام اشک بود و صبح از شوق اینکه تو باهام کاری داری اومدم مغازه گریه

ولی نه ظاهرا خبر خاصی نبوده و همه چی عادیه .

باهات یکم چتیدم و آخرش اونجام قهر کردی و رفتی

چقدر بدبختم من گریه

الان بغض و اشک و غم باد با هم قاطی شدن

گریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریهگریه

/ 0 نظر / 2 بازدید