تقصیر ما نیست!

تقصیر ما نیست!
بعضی ها خودشان میخواهند که یادگار شوند، نه ماندگار

/ 3 نظر / 3 بازدید
آدم

به دیدنم اگر می آیی نرم آهسته نیا چیزی از چینی تنهای من نمانده برای ترک خوردن

عاشقانه های من وتو

[گل]

بهار

یه جایی هست که دیگه کم میاری… از اومدنا؛ رفتنا؛ شکستنا! جایی که فقط میخوای یکی باشه، یکی بمونه نره واسه همیشه کنارت بمونه… من اونجام