تیر و قلب

 هرچیزی را از من مخفی کنی
تیری ست که مستقیماً به قلبم وارد کردی
اما نه
نه تو دیگر تیری در کمان داری
و نه دیگر قلبی برای من باقی مانده است

حافظ ایمانے

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
الهام

اگر خداوند یک روز آرزوی انسان را براورده میکرد من بی گمان دوباره دیدن تو را آرزو میکردم و تو نیز هرگز ندیدن مرا آنگاه نمیدانم براستی خداوند کدامیک را می پذیرفت...!!