جان در پی جانان

از من بگریزید که می خورده ام امروز

با من منشینید که دیـــوانه ام امشب

ترسم که سر کوی تو را سیل بگیـرد

ای بیخبر از گریه ی مستانه ام امشب

یک جرعه ی آن مست کند هر دو جهان را

چیزی که لبت ریخت به پیمانه ام امشب

بی حاصلم از عمر گرانمایه فروغی

گر جان نرود در پی جانانه ام امشب

/ 0 نظر / 3 بازدید