هست

دستهایـم بـه آرزوهایـم نرسیـد ،

آنـها بسیــار دورنـد ،

امـا درخـت سبـز صبــرم مــی گوید :

امیــدی هـست ،

دعایــی هـست ،

خدایــی هـست .. .  

/ 2 نظر / 3 بازدید
الهام

هست.اما چرا این قد ماها ناامیدیم؟؟؟؟؟