ای گل تازه

ای گل تازه که بویی ز وفا نیست ترا 
خبر از سرزنش خار جفا نیست ترا
رحم بر بلبل بی برگ و نوا نیست ترا 
التفاتی به اسیران بلا نیست ترا
ما اسیر غم و اصلا غم ما نیست ترا 
...با اسیر غم خود رحم چرا نیست ترا
فارغ از عاشق غمناک نمی‌باید بود 
جان من اینهمه بی باک نمی‌یابد بود
 
 
دیگری جز تو منو این همه آزار نکرد
جز تو کس  در نظر خلق مرا خار نکرد
آنچه کردی تو به من هیچ ستمکار نکرد
هیچ سنگین دل بیدادگر این کار نکرد
این ستمها دگری با من بیمار نکرد
هیچکس اینهمه آزار من زار نکرد
گر ز آزردن من هست غرض مردن من
مردم آزار مکش از پی آزردن من
جان من سنگدلی دل به تو دادن غلط است
 
 
/ 0 نظر / 3 بازدید