کاش ...

من کجا و اینهمه بی تو نشستنها کجا.!؟
من کجا و طاقت بی تو سحر کردنکجا.!؟
من کجا و مستی و بی گریه خوابیدن کجا.!؟
من کجا و لحظه های بی خیالی از نگاه تو کجا.!؟
من کجا و اینهمه حرفی که بی تو می نویسمها کجا.!؟
کاش بودی...
کاش بودم..
کاش بودیم و همیشه پیش هم.

/ 4 نظر / 3 بازدید
الهام

حرارت لازم نیست گاهی از سردی نگاهت می توان آتش گرفت[نگران]

عاشقانه های من وتو

کاشکی بودی تا می دیدی لحظه هام بی تو میمیرن/برای با تو نبودن انتقام از من می گیرن.

سارا

کاشکی می شد روزهای تلخو سوزوند زندگی رو به عقب برگردوند[افسوس][افسوس][افسوس][افسوس]

ياس

كاش و چقدر كاش ها تو زندگي. كاش هيچ كاشي تو زندگي ادما وجود نداشت. كاش هيچ كسي حق نداشت وقتي به يكي ميگه دوست دارم ديگه حق نداشت ازش جدا مي شد كاش و خيلي كاش ها...[ناراحت]