هیچ کس ویرانیم را حس نکرد

هیچ کس ویرانیم را حس نکرد ...وسعت تنهاییم را حس نکرد

در میان خنده های تلخ من ... گریه پنهانیم را حس نکرد

در هجوم لحظه های بی کسی ... درد بی کس ماندنم را حس نکرد
آنکه با آغاز من مانوس بود ... لحظه پایانیم را حس نکرد  

/ 1 نظر / 4 بازدید