دعا می کنم

دعا می کنم که هیچگاه چشمهای زیبای تو را
در انحصار قطره های اشک نبینم
دعا می کنم که لبانت را فقط در غنچه های لبخند ببینم
دعا می کنم دستانت که وسعت آسمان و پاکی دریا و بوی بهار را دارد
همیشه از حرارت عشق گرم باشد
من برایت دعا می کنم که گل های وجود نازنینت هیچگاه پژمرده نشوند
برای شاپرک های باغچه ی خانه ات دعا می کنم
که بال هایشان هرگز محتاج مرهم نباشند
من برای خورشید آسمان زندگیت دعا می کنم که هیچگاه غروب نکند

/ 2 نظر / 27 بازدید
عباس حکمت

سلام:من هم دعا می کنم که:زندگی واقعی وفراتر از یک زندگی مادی را درک کنی ویک قدم جلوتر برداری وبدانی که یک دنیای بزرگ تر از این دنیا در انتظار توست!!![لبخند]