گفت

غرور گفت :
غیر ممکن است

تجربه گفت :
خطرناک است

عقل گفت :
بیهوده است

دل زمزمه کرد :
امتحان کن. و من امتحان کردم و غرورم و دلم شکست و عقل گفت دیدی گفتم بیهوده است .......

/ 1 نظر / 3 بازدید
momo124

و من امتحان کردم و غرورم و دلم شکست و عقل گفت دیدی گفتم بیهوده است .......[ناراحت] [دست][گل][دست]