بعضی ها

بعضی ها را میتوان خواست اما نمیشود داشت!
بعضی ها را باید یواشکی از دور دوست داشت!
بعضی ها را نباید خواست! نباید دوست داشت!
اما دل است دیگر
اسیر این نگاه بیقرار
میخواهد و دوست میدارد

/ 1 نظر / 29 بازدید