نمی بخشم

 نمی بخشمت به خاطرتمام خنده هایی که ازصورتم گرفتی،
به خاطر تمام غم هایی که برصورتم نشاندی ،
نمیبخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی،
به خاطر احساسی که برایم پرپر کردی،
نمیبخشمت به خاطر زخمی که  بر وجودم تاابد نشاندی.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید