فرقی ندارد

آن روزها که با تو بودن برایم آرزو بود ...
تمام شد ...!
امروز با تو بودن
یا نبودن فرقى ندارد ...
سیگار باشد یک خیابان و برگهاى زرد پائیزى ...
من میروم تا دود کنم هستى ام را ...

/ 1 نظر / 3 بازدید
لیلا

برآنچه گذشت و شکست و ریخت حسرت نخور زندگی اگر زیبا بود با گریه شروع نمیشد...