خسته ام

نبودنت را گریسته‌ام ... تلخ، تلخ
خسته ام
از ماتم نگاه خودم خسته ام
خسته از چرا چرا‌های رفتن تو
خسته از خلأ سنگین جوابهای تو
شرمگین خانه خالی‌ از حجم تو
دلتنگ داغی‌ بوسه‌های خودم
دلتنگ سرخی گونه‌های تو
خسته از عطر گلهای کاغذی روی دیوار
خسته از هوای پر از دود سیگار
خسته از تصور مهتاب با دیدن سوسوی چراغ
خسته از داشتن اینهمه آرزوهای محال
خسته از تلخی‌ گریه‌های خودم
خسته از کسی‌ که چنین تلخ میگرید
خسته ام
خسته
خسته


نیکی‌ فیروزکوهی

/ 0 نظر / 3 بازدید